گالوانیزه ی قزاق
مشخصات فنی :


ضخامت
عرض
طول

0.30 میکرون
1000
نامحدود


0.35 میکرون
1000
نامحدود


0.40 میکرون
1000
نامحدود


0.45 میکرون
1000
نامحدود


0.50 میکرون
1000
نامحدود


0.50 میکرون
1250
نامحدود


0.55 میکرون
1000
نامحدود


0.55 میکرون
1250
نامحدود


0.60 میکرون
1000
نامحدود


0.60 میکرون
1250
نامحدود


0.80 میکرون
1000
نامحدود


0.80 میکرون
1250
نامحدود


0.90 میکرون
1000
نامحدود


0.90 میکرون
1250
نامحدود


1.00 میکرون
1000
نامحدود


1.00 میکرون
1250
نامحدود


1.25 میکرون
1000
نامحدود


1.25 میکرون
1250
نامحدودگالوانیزه ی هند

مشخصات فنی :


ضخامت
عرض
طول

0.30 میکرون
1000
نامحدود


0.35 میکرون
1000
نامحدود


0.40 میکرون
1000
نامحدود


0.50 میکرون
1000
نامحدود


0.50 میکرون
1250
نامحدود


0.55 میکرون
1000
نامحدود


0.55 میکرون
1250
نامحدود


0.60 میکرون
1000
نامحدود


0.60 میکرون
1250
نامحدود


0.70 میکرون
1000
نامحدود


0.80 میکرون
1000
نامحدود


0.80 میکرون
1250
نامحدود


1.00 میکرون
1250
نامحدود


1.25 میکرون
1250
نامحدود


1.50 میکرون
1000
نامحدود

گالوانیزه ی چین
مشخصات فنی :


ضخامت
عرض
طول

0.25 میکرون
1000
نامحدود


0.30 میکرون
1000
نامحدود


0.35 میکرون
1000
نامحدود


0.40 میکرون
1000
نامحدود


0.45 میکرون
1000
نامحدود


0.50 میکرون
1250
نامحدود


0.55 میکرون
1000
نامحدود


0.55 میکرون
1250
نامحدود


0.60 میکرون
1000
نامحدود


0.60 میکرون
1250
نامحدود


1.00 میکرون
1250
نامحدود


1.50 میکرون
1000
نامحدود


2.00 میکرون
1000
نامحدود


2.50 میکرون
1000
نامحدود


4.00 میکرون
1000
نامحدود


5.00 میکرون
1000
نامحدود

تماس با شرکت

دفتر مرکزی : 46 63 44 55 021
فکس : 47 63 44 55 021
همراه : 98 28 450 0912
آدرس دفتر مرکزی : تهران اتوبان آزادگان بازار آهن مکان فاز 3 مرکزی
آدرس کارخانه : شهرک صنعتی،خیابان صنعت 1،خیابان ارغوان3،درب چهارم